Cảm biến đo độ rung PCB 356A04 PCB Việt Nam 356A04 356A04/NC

Cảm biến đo độ rung PCB 356A04 PCB Việt Nam 356A04 356A04/NC

Cảm biến đo độ rung PCB 356A04 PCB Việt Nam 356A04 356A04/NC

Triaxial, lightweight miniature, ceramic shear ICP® accel., 1.0 mV/g, 0.25" cube, 5 ft. integral cable to 4-pin jack +325F (163C) operating temp, non-filtered.

Sensitivity: (±20%)1 mV/g (0.10 mV/(m/s²))

Measurement Range: ±5000 g pk (±49050 m/s² pk)

Frequency Range: (+/-10%)1 to 10000 Hz (1 to 10000 Hz)

Electrical Connector: Integral Cable
  • PCB 356A04 P
  • Liên hệ
  • 129
  • Thông tin sản phẩm
  • Bình luận
356A01 TEST, ICP/IEPE Accel MINI TRIAXIAL ACCELEROMETER
356A01/019AD005CA/NC TEST, ICP/IEPE Accel ACCELEROMETER
356A01/100-8879-80/NC TEST, ICP/IEPE Accel ACCELEROMETER
356A01/NC TEST, ICP/IEPE Accel TRIAXIAL ACCELEROMETER
356A02 TEST, ICP/IEPE Accel TRIAXIAL ACCELEROMETER
356A03 TEST, ICP/IEPE Accel ACCELEROMETER
356A03/019AD005CA/NC TEST, ICP/IEPE Accel ACCELEROMETER
356A03/NC TEST, ICP/IEPE Accel ACCELEROMETER
356A04 TEST, ICP/IEPE Accel MINI TRIAXIAL ACCELEROMETER
356A04/NC TEST, ICP/IEPE Accel MINI TRIAXIAL ACCELEROMETER
356A05 TEST, ICP/IEPE Accel MINI TRIAXIAL ACCELEROMETER
356A05/NC TEST, ICP/IEPE Accel MINI TRIAXIAL ACCELEROMETER
356A06 TEST, ICP/IEPE Accel MINI TRIAXIAL ACCELEROMETER
356A06/NC TEST, ICP/IEPE Accel MINI TRIAXIAL ACCELEROMETER
356A09 TEST, ICP/IEPE Accel ACCELEROMETER
356A09/NC TEST, ICP/IEPE Accel ACCELEROMETER
Sản phẩm cùng loại