Cảm biến chênh áp suất gió ELPB0250PX Greystone

Cảm biến chênh áp suất gió ELPB0250PX Greystone

Cảm biến chênh áp suất gió ELPB0250PX Greystone

Cảm biến chênh áp suất gió ELPB0250PX Greystone, ELPB0250PX Greystone, ELPB0250PX
  • ELPB0250PX
  • Liên hệ
  • 807
  • Thông tin sản phẩm
  • Bình luận

Cảm biến chênh áp suất gió ELPB0250PX Greystone, ELPB0250PX Greystone, ELPB0250PX

Cảm biến chênh áp suất gió Greystone  ELPB0250PX Greystone, ELPB0250PX Greystone, ELPB0250PX
Cảm biến chênh áp suất gió Greystone ELPB0001WS Low Pressure Transmitter, 0-1", +/-1" WC, Analog Output, Static Probe
Cảm biến chênh áp suất gió Greystone ELPB0001WX Low Pressure Transmitter, 0-1", +/-1" WC, Analog Output, Surface Mount
Cảm biến chênh áp suất gió Greystone ELPB0002WS Low Pressure Transmitter, 0-2", +/-2" WC, Analog Output, Static Probe
Cảm biến chênh áp suất gió Greystone ELPB0002WX Low Pressure Transmitter, 0-2", +/-2" WC, Analog Output, Surface Mount
Cảm biến chênh áp suất gió Greystone ELPB0005WS Low Pressure Transmitter, 0-5", +/-5" WC, Analog Output, Static Probe
Cảm biến chênh áp suất gió Greystone ELPB0005WX Low Pressure Transmitter, 0-5", +/-5" WC, Analog Output, Surface Mount
Cảm biến chênh áp suất gió Greystone ELPF5000PX Low Pressure Transmitter, 0-5000, +/-5000 Pa, Analog Output, Surface Mount, M16 thread adapter and cable gland fitting
Cảm biến chênh áp suất gió Greystone ELPB0010WS Low Pressure Transmitter, 0-10", +/-10" WC, Analog Output, Static Probe
Cảm biến chênh áp suất gió Greystone ELPB0010WX Low Pressure Transmitter, 0-10", +/-10" WC, Analog Output, Surface Mount
Cảm biến chênh áp suất gió Greystone ELPB0020WS Low Pressure Transmitter, 0-20", +/-20" WC, Analog Output, Static Probe
Cảm biến chênh áp suất gió Greystone ELPB0020WX Low Pressure Transmitter, 0-20", +/-20" WC, Analog Output, Surface Mount
Cảm biến chênh áp suất gió Greystone ELPB0250PS Low Pressure Transmitter, 0-250, +/-250 Pa, Analog Output, Static Probe
Cảm biến chênh áp suất gió Greystone ELPB0250PX Low Pressure Transmitter, 0-250, +/-250 Pa, Analog Output, Surface Mount
Cảm biến chênh áp suất gió Greystone ELPB0500PS Low Pressure Transmitter, 0-500, +/-500 Pa, Analog Output, Static Probe
Cảm biến chênh áp suất gió Greystone ELPB0500PX Low Pressure Transmitter, 0-500, +/-500 Pa, Analog Output, Surface Mount
Cảm biến chênh áp suất gió Greystone ELPB1250PS Low Pressure Transmitter, 0-1250, +/-1250 Pa, Analog Output, Static Probe
Cảm biến chênh áp suất gió Greystone ELPB1250PX Low Pressure Transmitter, 0-1250, +/-1250 Pa, Analog Output, Surface Mount
Cảm biến chênh áp suất gió Greystone ELPB2500PS Low Pressure Transmitter, 0-2500, +/-2500 Pa, Analog Output, Static Probe
Cảm biến chênh áp suất gió Greystone ELPB2500PX Low Pressure Transmitter, 0-2500, +/-2500 Pa, Analog Output, Surface Mount
Cảm biến chênh áp suất gió Greystone ELPB5000PS Low Pressure Transmitter, 0-5000, +/-5000 Pa, Analog Output, Static Probe
Cảm biến chênh áp suất gió Greystone ELPB5000PX Low Pressure Transmitter, 0-5000, +/-5000 Pa, Analog Output, Surface Mount
Cảm biến chênh áp suất gió Greystone ELPF5000PS Low Pressure Transmitter, 0-5000, +/-5000 Pa, Analog Output, Static Probe, M16 thread adapter and cable gland fitting
Cảm biến chênh áp suất gió Greystone ELPF2500PX Low Pressure Transmitter, 0-2500, +/-2500 Pa, Analog Output, Surface Mount, M16 thread adapter and cable gland fitting
Cảm biến chênh áp suất gió Greystone ELPF1250PX Low Pressure Transmitter, 0-1250, +/-1250 Pa, Analog Output, Surface Mount, M16 thread adapter and cable gland fitting
Cảm biến chênh áp suất gió Greystone ELPF1250PS Low Pressure Transmitter, 0-1250, +/-1250 Pa, Analog Output, Static Probe, M16 thread adapter and cable gland fitting
Cảm biến chênh áp suất gió Greystone ELPF0500PX Low Pressure Transmitter, 0-500, +/-500 Pa, Analog Output, Surface Mount, M16 thread adapter and cable gland fitting
Cảm biến chênh áp suất gió Greystone ELPF0500PS Low Pressure Transmitter, 0-500, +/-500 Pa, Analog Output, Static Probe, M16 thread adapter and cable gland fitting
Cảm biến chênh áp suất gió Greystone ELPF0250PX Low Pressure Transmitter, 0-250, +/-250 Pa, Analog Output, Surface Mount, M16 thread adapter and cable gland fitting
Cảm biến chênh áp suất gió Greystone ELPF0250PS Low Pressure Transmitter, 0-250, +/-250 Pa, Analog Output, Static Probe, M16 thread adapter and cable gland fitting
Cảm biến chênh áp suất gió Greystone ELPF0020WX Low Pressure Transmitter, 0-20", +/-20" WC, Analog Output, Surface Mount, M16 thread adapter and cable gland fitting
Cảm biến chênh áp suất gió Greystone ELPF0020WS Low Pressure Transmitter, 0-20", +/-20" WC, Analog Output, Static Probe, M16 thread adapter and cable gland fitting
Cảm biến chênh áp suất gió Greystone ELPF0010WX Low Pressure Transmitter, 0-10", +/-10" WC, Analog Output, Surface Mount, M16 thread adapter and cable gland fitting
Cảm biến chênh áp suất gió Greystone ELPF0010WS Low Pressure Transmitter, 0-10", +/-10" WC, Analog Output, Static Probe, M16 thread adapter and cable gland fitting
Cảm biến chênh áp suất gió Greystone ELPF0005WX Low Pressure Transmitter, 0-5", +/-5" WC, Analog Output, Surface Mount, M16 thread adapter and cable gland fitting
Cảm biến chênh áp suất gió Greystone ELPF0005WS Low Pressure Transmitter, 0-5", +/-5" WC, Analog Output, Static Probe, M16 thread adapter and cable gland fitting
Cảm biến chênh áp suất gió Greystone ELPF0002WX Low Pressure Transmitter, 0-2", +/-2" WC, Analog Output, Surface Mount, M16 thread adapter and cable gland fitting
Cảm biến chênh áp suất gió Greystone ELPF0002WS Low Pressure Transmitter, 0-2", +/-2" WC, Analog Output, Static Probe, M16 thread adapter and cable gland fitting
Cảm biến chênh áp suất gió Greystone ELPF0001WX Low Pressure Transmitter, 0-1", +/-1" WC, Analog Output, Surface Mount, M16 thread adapter and cable gland fitting
Cảm biến chênh áp suất gió Greystone ELPF0001WS Low Pressure Transmitter, 0-1", +/-1" WC, Analog Output, Static Probe, M16 thread adapter and cable gland fitting

 

Canada

Greystone

Model: ELPB0250PX
Cảm biến chênh áp suất gió,

Mexico

Greystone

Model: DSD240, phụ kiện DST-3.0
Cảm biến khói ống gió,

Canada

Greystone

Model: CMD5B1000
Cảm biến khí CO

 

 

Sản phẩm cùng loại