Cảm biến đo độ rung PCB-356A06 Triaxialer ICP®-Miniatur-Vibrationssensor 356A06 356A06/NC

Cảm biến đo độ rung PCB-356A06 Triaxialer ICP®-Miniatur-Vibrationssensor  356A06 356A06/NC

Cảm biến đo độ rung PCB-356A06 Triaxialer ICP®-Miniatur-Vibrationssensor 356A06 356A06/NC

PCB-356A06

Triaxialer ICP®-Miniatur-Vibrationssensor

Mass 1 gram

Measuring range 1,000 g

Sensitivity 5 mV / g

Frequency range 2 ... 8,000 Hz

4-pin female connector

Including cable (034K10), length 3 meters, ending on three BNC plugs
  • PCB-356A06
  • Liên hệ
  • 142
  • Thông tin sản phẩm
  • Bình luận
356A06 TEST, ICP/IEPE Accel MINI TRIAXIAL ACCELEROMETER
356A06/NC TEST, ICP/IEPE Accel MINI TRIAXIAL ACCELEROMETER
356A09 TEST, ICP/IEPE Accel ACCELEROMETER
356A09/NC TEST, ICP/IEPE Accel ACCELEROMETER
356A13 TEST, ICP/IEPE Accel TRIAXIAL ACCELEROMETER
356A13/NC TEST, ICP/IEPE Accel ACCELEROMETER
356A14 TEST, ICP/IEPE Accel TRIAXIAL ICP ACCELEROMETER
356A15 TEST, ICP/IEPE Accel TRIAXIAL ACCELEROMETER
356A16 TEST, ICP/IEPE Accel ACCELEROMETER
356A17 TEST, ICP/IEPE Accel TRIAXIAL ACCELEROMETER
356A24 TEST, ICP/IEPE Accel TRIAXIAL ACCELEROMETER
356A24/NC TEST, ICP/IEPE Accel ACCELEROMETER
356A25 TEST, ICP/IEPE Accel ACCELEROMETER
356A26 TEST, ICP/IEPE Accel TRIAXIAL ACCELEROMETER
356A32 TEST, ICP/IEPE Accel TRIAXIAL ACCELEROMETER
356A32/NC TEST, ICP/IEPE Accel TRIAXIAL ACCELEROMETER
356A33 TEST, ICP/IEPE Accel TRIAXIAL ACCELEROMETER
356A43 TEST, ICP/IEPE Accel ACCELEROMETER
356A44 TEST, ICP/IEPE Accel ACCELEROMETER
356A45 TEST, ICP/IEPE Accel ACCELEROMETER
356A63 TEST, ICP/IEPE Accel TRIAXIAL ACCELEROMETER
356A66 TEST, ICP/IEPE Accel TRIAXIAL ACCELEROMETER
Sản phẩm cùng loại